….
و چنین است و بود ، که کتاب لغت نیز، به بازجویان سپرده شد
تا هر واژه را که معنایی داشت، به بند کشند
و واژگان بی آرش را، به شاعران بگذارند
و واژه ها به گنهکار و بیگناه تقسیم شد
به آزاده و بی معنی
سیاسی و بی معنی
نمادین و بی معنی
ناروا و بی معنی
و شاعران ، از بی آرش ترین الفاظ
چندین گناه واژه تراشیدند
که بازجویان به تنگ آمده، شیوه دیگر کردند
و از آن پس،

سخن گفتن نفس جنایت شد.

شاملو